30.04.2019
Јавни конкурс за избор у звање сарадника

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор у звање сарадника
 
Расписује се конкурс за избор у звање сарадника:
1. једног сарадника за ужу научну област епидемиологија у звање асистента;
2. једног сарадника за ужу научну област хирургија подобласт неурохирургија у звање асистента;
3. једног сарадника за ужу научну област интерна медицина подобласт хематологија у звање асистента.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
–    да је кандидат професионални припадник Војске Србије.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
За избор у звање асистента:
1)   да је кандидат завршио одговарајућу здравствену специјализацију;
2)   да је кандидат уписао докторске академске студије или му је као магистру наука одобрена тема за израду докторске дисертације;
3)   да је кандидат студије завршио са просечном оценом најмање осам (8);
4)   да кандидат има најмање један рад ин еxтенсо, као први аутор у часопису са рецензијом.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
1.   биографске податке и доказе о испуњености услова конкурса;
2.  библиографију објављених научних и стручних радова са копијама примерака научних радова и других публикација.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Пријаве на конкурс за избор у звање сарадника подносе се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета обране Црнотравска 17, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање сарадника”. У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за коју се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.
 
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ