30.04.2019
Јавни конкурс за избор у звање наставника у образовно-научном пољу медицинских наука

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор у звање наставника у образовно-научном пољу медицинских наука:
 
И     Расписује се конкурс за избор у звање наставника:
1.   једног наставника за ужу научну област оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом у звање ванредног професора;
2.   једног наставника за ужу научну област офталмологија у звање ванредног професора;
3.   једног наставника за ужу научну област интерна медицина подобласт нефрологија у звање ванредног професора;
4.   два наставника за ужу научну област орална медицина у звање ванредног професора;
5.   једног наставника за ужу научну област физикална медицина и рехабилитација у звање ванредног професора;
6.   два наставника за ужу научну област анестезиологија и интензивно лечење у звање ванредног професора;
7.   једног наставника за ужу научну област интерна медицина подобласт кардиологија у звање ванредног професора;
8.   једног наставника за ужу научну област хирургија подобласт васкуларна и ендоваскуларна хирургија у звање доцента;
9.   једног наставника за ужу научну област хирургија подобласт урологија у звање доцента;
10. једног наставника за ужу научну област хирургија подобласт ортопедска хирургија и трауматологија у звање доцента;
11. једног наставника за ужу научну област интерна медицина подобласт ендокринологија у звање доцента;
12. једног наставника за ужу научну област интерна медицина подобласт нефрологија у звање доцента;
13. једног наставника за ужу научну област оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом у звање доцента;
14. једног наставника за ужу научну област орална медицина у звање доцента.
 
ИИ   Расписује се конкурс за поновни избор у звање наставника:
1.   једног наставника за ужу научну област интерна медицина подобласт кардиологија у звање доцента;
2.   једног наставника за ужу научну област интерна медицина подобласт хематологија у звање доцента.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
1.   да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира;
2.   да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
3.   да је кандидат професионално војно лице/војни службеник.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
1.   да испуњава услове за избор у звање доцента из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист”, бр. 21/16 и 3/17);
2.   кандидати за избор у звање доцента приступно предавање одржаће 3. јуна 2019. године; приступно предавање траје најдуже 20 минута; тему бира кандидат, с тим да она мора да буде из уже научне области за коју конкурише за избор у звање доцента.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
1.   документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор у звање наставника (одлуке Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. г. и број 9/66 од 21. априла 2017. г.), које је објављено на интернет страници Универзитета одбране (Медицинског факултета ВМА);
2.   попуњен одговарајући образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника;
3.   уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране, Црнотравска 17, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника”.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ