11.07.2019
Јавни конкурс за упис лица из грађанства у прву годину интегрисаних академских студија медицине у школској 2019/2020. години


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
Медицински факултет Војномедицинске академије
р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за упис лица из грађанства у прву годину
интегрисаних академских студија медицине у школској 2019/2020. години
 
Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду уписује у прву годину Интегрисаних академских студија медицине до 10 самофинансирајућих студената за стицање звања доктора медицине (интегрисане студије у трајању од шест година и носе 360 ЕСПБ).
 
УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА:

Пријаву за упис могу поднети кандидати који су освојили најмање 30 бодова на пријемном испиту из хемије и биологије 26.06.2019. године на Медицинском факултету Војномедицинске академије, Медицинском факултету Универзитета у Београду, Медицинском факултету Универзитета у Нишу, Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду и Медицинском факултету Универзитета у Приштини, а према програму (и испитном тесту) који је претходно припремила Заједница медицинских факултета Републике Србије.

НА­ЧИН КОН­КУ­РИ­СА­ЊА И ПО­СТУ­ПАК СПРО­ВО­ЂЕ­ЊА КОН­КУ­Р­СА:

Приликом пријављивања кандидати подносе:
  1. Оверену фотокопију сведочанства за све разреде предходно завршене школе;
  2. Оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању;
  3. Потврду о освојеним бодовима на пријемном испиту;
  4. Оверену копију извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци);
  5. Уверење о др­жа­вљан­ству Ре­пу­бли­ке Ср­би­је (не старије од шест месеци);
  6. Кандидати који нису полагали пријемни пријемни испит на Медицинском факултету Војномедицинске академије подносе лекарско уверење да је кандидат способан за студије медицине - не старије од шест месеци (уверење се издаје у сваком дому здравља или у Студентској поликлиници Крунска 57, Београд).
Предата документација се не враћа.
Пријаву кандидати добијају у Секретаријату Факултета.
Кандидати ће бити рангирани на основу броја бодова из средње школе и бодова освојених на пријемном испиту.

Кандидати могу да поднесу пријаве на конкурс у периоду од 15. до 19. јула 2019. године.

НА­ЧИН И РО­КО­ВИ ЗА ПОД­НО­ШЕ­ЊЕ ЖАЛ­БЕ НА УТВР­ЂЕ­НИ РЕ­ДО­СЛЕД:

Пре­ли­ми­нар­на ранг-ли­ста би­ће об­ја­вље­на до 22. јула 2019. године на ин­тер­нет стра­ни­ци Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА.

Кан­ди­дат ко­ји сма­тра да су ње­го­ва пра­ва по­вре­ђе­на мо­же под­не­ти при­го­вор на своје место на ранг-листи де­ка­ну Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА, у ро­ку од три да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња пре­ли­ми­нар­не ранг-ли­сте на огла­сној та­бли Фа­кул­те­та.
Де­кан Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та до­но­си ре­ше­ње по при­го­во­ру у ро­ку од три да­на од да­на под­но­ше­ња при­го­во­ра. На ре­ше­ње де­ка­на кан­ди­дат мо­же из­ја­ви­ти жал­бу Са­ве­ту Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА у ро­ку од три да­на од да­на при­је­ма ре­ше­ња. Са­вет решава по жал­би у ро­ку од три да­на од да­на ње­ног при­је­ма.
На­кон од­лу­чи­ва­ња по при­го­во­ру, ко­ми­си­ја утвр­ђу­је и об­ја­вљу­је ко­нач­ну ранг-ли­сту свих кан­ди­да­та са укуп­ним бро­јем бо­до­ва сте­че­ним по свим кри­те­ри­ју­ми­ма.

Ко­нач­на ранг-ли­ста об­ја­вљу­је се на ин­тер­нет стра­ни­ци Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА и ин­тер­нет стра­ни­ци Уни­вер­зи­те­та од­бра­не у Бе­о­гра­ду.
 
***
Школарина за прву годину студија износи 90.000,00 динара.
Школарина за сваку школску годину се може уплаћивати у пет једнаких рата.
Кандидати који стекну право на упис подносе:
1. Орегинална докумената средње школе;
2. Две фотографије за индекс.
 
Оста­ла оба­ве­ште­ња у ве­зи са кон­кур­сом мо­гу се до­би­ти на те­ле­фо­не 011/3608-134 или 011/3609-433.
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ