19.07.2021
Јавни конкрус за упис лица из грађанства у прву годину Интегрисаних академских студија медицине у школској 2021/22. години

 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
Медицински факултет Војномедицинске академије
р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за упис лица из грађанства
у прву годину Интегрисаних академских студија медицине у школској 2021/22. години
 
Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду уписује у прву годину Интегрисаних академских студија медицине 10 самофинансирајућих студената за стицање звања доктора медицине (интегрисане студије у трајању од шест година и носе 360 ЕСПБ).

УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА:
У прву годину студија медицине може да се упише лице које има држављанство Републике Србије, одговарајуће средње образовање у четворогодишњем трајању и ако је здравствено способно за студије медицине. Под одговарајућим средњим образовањем за студије медицине сматрају се гимназија, сред­ње шко­ле здрав­стве­не или фармацеутске стру­ке.

НА­ЧИН КОН­КУ­РИ­СА­ЊА И ПО­СТУ­ПАК СПРО­ВО­ЂЕ­ЊА КОН­КУ­Р­СА:
Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:
1.      Сведочанство за све разреде предходно завршене школе;
2.      Диплому о завршеном средњем образовању;
3.      Дипломе са републичког такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту;
4.      Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 3,000 динара (на текући рачун 840-19540845-28, са позивом на број 122742313338;
5.      Извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци);
6.      Уверење о др­жа­вљан­ству Ре­пу­бли­ке Ср­би­је (не старије од шест месеци);
7.      Лекарско уверење да је кандидат способан за студије медицине - не старије од шест месеци (уверење се издаје у сваком дому здравља или у Студентској поликлиници Крунска 57, Београд), кандидати који су конкурисали за кадете и оцењени способним не морају доносити лекарско уверење;
8.      Пријаву на конкурс (добија се у Секретаријату Факултета).
Предата документација се не враћа.

СЕ­ЛЕК­ЦИ­ЈА КАН­ДИ­ДА­ТА:
Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.
Утвр­ђи­ва­ње ре­до­сле­да при­ја­вље­них кан­ди­да­та вр­ши се на осно­ву сле­де­ћих ме­ри­ла:
1.      Општи успех из сред­ње шко­ле или гим­на­зи­је. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у И, ИИ, ИИИ и ИВ разреду помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16 а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи заокружује се на два децимална места.
2.      Про­ве­ра зна­ња из хе­ми­је и би­о­ло­ги­је.Кандидат за упис на студије медицине полаже пријемни испит. На пријемном испиту полажу се тестови из Хемије и Биологије. Сваки тест има по 30 питања и сваки тачан одговор вреднује се једним бодом. По овом основу кандидат може да освоји највише 60 бодова.
Ран­ги­ра­ње кан­ди­да­та на осно­ву при­јем­ног ис­пи­та из­вр­ши­ће се та­ко што ће се ран­ги­ра­ти они кан­ди­да­ти ко­ји по­стиг­ну нај­ма­ње 50% + 1 бод на сва­ком од те­сто­ва ко­ји по­ла­жу на при­јем­ном ис­пи­ту (16 бо­до­ва из хе­ми­је и 16 бо­до­ва из би­о­ло­ги­је).

Уку­пан мак­си­ма­лан број бо­до­ва ко­ји кан­ди­дат мо­же да оства­ри из­но­си 100. Кан­ди­да­ти ће би­ти ран­ги­ра­ни на осно­ву ме­ста на ко­нач­ној ранг-ли­сти.
Кандидатима који су у трећем или четвртом разреду средње школе освојили једну од прве три награде из Хемије и Биологије на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја признаје се 30 бодова из тог предмета. Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената.
Држављани Републике Србије који су предходно образовање завршили у иностранству приликом пријављивања на Конкурс подносе диплому нострификовану у Министарству просвете, науке и технолошког развоја и сведочанства стечена у иностранству.

КОНКУРСНИ РОКОВИ:
Конкурс је отворен од 19.07. до 28.07. 2021. године.

Пријављивање кандидата – од 29. до 30. јула 2021.г. од 9,00-13,00 часова (у деканату Медицинског факултета, зграда ВМА – централни улаз за посете).
Листа пријављених кандидата - 30. јула 2021.г. у 15,00 часова.

Примедбе на листу са бројем бодова из средње школе - Комисији за упис студената 2. августа од 12,00-14,00 часова. Након овог рока листа се сматра коначном. Коначна листа пријављених кандидата 2. августа 2021.г. у 15,00 часова.

Пријемни испит - 04. августа 2021.г. у 12,00 часова у просторијама Медицинског факултета ВМА. Сви пријављеникандидати потребно је да се јаве на улаз за посете ВМА најкасније до 11.00. и да са собом понесу личну карту и дигитрон са основним операцијама.

НА­ЧИН И РО­КО­ВИ ЗА ПОД­НО­ШЕ­ЊЕ ЖАЛ­БЕ НА УТВР­ЂЕ­НИ РЕ­ДО­СЛЕД:
Пре­ли­ми­нар­на ранг-ли­ста би­ће об­ја­вље­на до 48 ча­со­ва од мо­мен­та за­вр­шет­ка пријемног ис­пи­та на огла­сној та­бли, на ин­тер­нет стра­ни­ци Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА.
Кан­ди­дат ко­ји сма­тра да су ње­го­ва пра­ва по­вре­ђе­на мо­же под­не­ти при­го­вор де­ка­ну Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА, у ро­ку од три да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња пре­ли­ми­нар­не ранг-ли­сте на огла­сној та­бли Фа­кул­те­та. Учесник конкурса може уложити примедбу:
 
1. на регуларност поступка утврђеног конкурсом,
2. регуларност пријемног испита,     
3. своје место на ранг листи.
Де­кан Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та до­но­си ре­ше­ње по при­го­во­ру у ро­ку од три да­на од да­на под­но­ше­ња при­го­во­ра. На ре­ше­ње де­ка­на кан­ди­дат мо­же из­ја­ви­ти жал­бу Са­ве­ту Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА у ро­ку од три да­на од да­на при­је­ма ре­ше­ња. Са­вет решава по жал­би у ро­ку од три да­на од да­на ње­ног при­је­ма.
На­кон од­лу­чи­ва­ња по при­го­во­ру, ко­ми­си­ја утвр­ђу­је и об­ја­вљу­је ко­нач­ну ранг-ли­сту свих кан­ди­да­та са укуп­ним бро­јем бо­до­ва сте­че­ним по свим кри­те­ри­ју­ми­ма.

Ко­нач­на ранг-ли­ста об­ја­вљу­је се на ин­тер­нет стра­ни­ци Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА.
***
Школарина износи: за 1. годину школовања – 120.000,00 динара,
 
Школарина за сваку школску годину се може уплаћивати у пет једнаких рата.
Кандидати који стекну право на упис подносе:
1. Оригинална документа из средње школе;
2. Извод из матичне књиге рођених;
3. Уверење о држављанству Републике Србије;
4. Лекарско уверење;
5. Две фотографије за индекс.
Информације у вези са конкурсом могу се добити у Одсеку за питања кадета и слушалаца путем електронске  поште  studentska.sluzba.mfvma@mod.gov.rs и на телефоне: 011/3609-433, 011/3005-141, 011/3608-134 и 064/887-4441.
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ