13.10.2021
Јавни конкурс за упис на специјализације из дефицитарних грана медицине на Универзитету одбране у Београду – Медицинском факултету Војномедицинске академије у 2021. години.
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
Медицински факултет Војномедицинске академије
расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС
за упис на специјализације из дефицитарних грана медицине
на
Универзитету одбране у Београду –
Медицинском факултету Војномедицинске академије
 у 2021. години.


Незапослени здравствени радници или запослени здравствени радници на одређено време могу конкурисати за пријем на здравствене специјализације из области дефицитарних грана медицине у 2021. години и то на:

1)    Неурохирургија - 2 лица;
2)    Кардиохирургија - 2 лица;
3)    Грудна хирургија - 2 лица;
4)    Васкуларна хирургија - 2 лица;
5)    Општа медицина - 2 лица;
6)    Општа хирургија - 5 лица;
7)    Абдоминална хирургија - 2 лица;
8)     Ортопедска хирургија и трауматологија – 2 лица;
9)     Урологија - 2 лица;
10)     Анестезиологија реаниматологија и интензивна терапија - 10 лица;
11)     Оториноларингологија - 2 лица;
12)     Патологија - 2 лица;
13)     Инфектологија – 3 лица;
14)     Епидемиологија - 2 лица;
15)     Имунологија - 2 лица;
16)     Трансфузијска медицина 2 лица;

 

На конкурс се могу пријавити лица која испуњавају следеће услове:

1)    да су држављани Републике Србије;
2)    да нису кривично осуђивани казном затвора у трајању дужем од шест месеци;
3)    да се против њих не води кривични поступ за дела која се гоне по службеној дужности;
4)    да имају положен стручни испит;
5)    да имају решење о одобравање специјализације.

 

Цене школарине и додатних услуга у динарима износе:

1)   Упис специјалистичких студија - 7.800,00 динара;

2)    година специјалистичког стажа са двосеместралном наставом – 150.000,00 динара;
3)    година специјалистичког стажа -125.000,00 динара;
4)    специјалистички стаж (месец дана) - 12.000,00 динара;
5)    Пријава специјалистичког испита - 4.000,00 динара;
6)    Полагање специјалистичког испита - 26.000,00 динара;
7)    Издавање дипломе о стеченом стручном називу специјалисте - 6.500,00 динара;
8)    Признавање дела специјалистичког стажа у другим установама - 15.600,00 динара;
9)    Прелазак са факултета ради наставка специјализације  - 15.600,00 динара;
10)  Испис са специјалистичких студија – 3.900,00 динара;
11)  Преписи програма специјализације ( после положеног специјалистичког испита ) – 8.500,00 динара;
12)  Преписи по посебним захтевима ( индекс, записник са полагања испита, програм двосеместралне наставе ) – 8.000,00 динара.

Начин конкурисања:

Конкурс је отворен од 14.10.2021. године до 15.11.2021. године.

Кандидати подносе пријаве препорученом пошиљком на адресу или преко деловодства  Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду улица Црнотравска број 17 Београд, радним данима у периоду од 12-14 часова.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу следећа документа:
-          уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
-          извод из матичне књиге рођених или оверену копију (не старије од 6 месеци);
-          уверење надлежног суда да се против лица не води кривични поступак за дела која се гоне по службеној дужности (не старије од 6 месеци);
-          уверење надлежног органа МУП-а да лице није кривчно осуђивано казном затвора у трајању дужем од 6 месеци (не старије од 6 месеци);
-          оверену копију дипломе или оверену копију уверења о завршеном школовањуз на основним студијама у којој је уписана просечна оцена (уколико није уписана, висина просечне оцене се доказује потврдом коју издаје високошколска установа);
-          уверење о положеном стручном испиту;
-          решење Министра здравља Републике Србије о одобреној специјализацији;
-          лекарско уверње.

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве се неће узимати у разматрање.

Специјализација почиње даном уписа на Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, а завршава се по савладаним вештинама утврђеним планом и програмом специјализација и положеним испитима утврђеним планом и програмом предметне специјализације.

Све информације које се односе на детаље конкурса могу се добити на број 011/3609-038, радним данима од 12-14 часова.
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ