Докторске студије

Сврха студијског програма Докторских академских студија биомедицине је формирање научног радника који је овладао потребним теоријским знањем и практичним вештинама из изабраног подручја биомедицине и оспособљен је за њихову практичну примену у научно-истраживачком раду, уз поштовање свих етичких принципа. Резултате свог научно-истраживачког рада кандидат представља научној јавности кроз саопштења на научним скуповима и публикације у монографијама и/или научним часописима. У оквиру трогодишњег школовања, студент се оспособљава за критичку анализу, процену и синтезу нових научних сазнања, као и за преношење стечених знања и идеја колегама, академској заједници и друштву у целини.
Студијски програм усмерен је ка пружању специфичних знања и вештина, као и развијању критичке и интегрисане компетенције из области изборног подручја биомедицине: Молекулске медицине, Фармакологије и токсикологије или Неуронаука.
Овладавањем студијског програма и одбраном докторске дисертације кандидат доказује компетентност за самостално активно учествовање у научно-истраживачком раду у оквиру одређене области биомедицине и стиче права која му законом припадају.
Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране је акредитовао студијски програм докторских студија биомедицине за укупно 20 студената из области:
  • Молекулска медицина
  • Неуронауке
  • Фармакологија и токсикологијa
  • Клиничка медицина
  • Превентивна медицина

Преглед студијског програма докторских академских студија
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ