03.09.2018
Конкурс за избор у звање сарадника на Медицинском факултету ВМА

УНИ­ВЕР­ЗИ­ТЕТ ОД­БРА­НЕ У БЕ­О­ГРА­ДУ
МЕ­ДИ­ЦИН­СКИ ФА­КУЛ­ТЕТ
ВОЈ­НО­МЕ­ДИ­ЦИН­СКЕ АКА­ДЕ­МИ­ЈЕ
 
Рас­пи­су­је
 
ЈАВ­НИ КОН­КУРС 
 
за из­бор у зва­ње
са­рад­ни­ка
 
Рас­пи­су­је се кон­курс за из­бор у зва­ње са­рад­ни­ка:
  1. јед­ног са­рад­ни­ка за ужу на­уч­ну област ин­тер­на ме­ди­ци­на по­до­бласт не­фро­ло­ги­ја у зва­ње аси­стен­та;
  2. јед­ног са­рад­ни­ка за ужу на­уч­ну област ин­тер­на ме­ди­ци­на по­до­бласт хе­ма­то­ло­ги­ја у зва­ње аси­стен­та;
  3. јед­ног са­рад­ни­ка за ужу на­уч­ну област хи­рур­ги­ја по­до­бласт не­у­ро­хи­рур­ги­ја у зва­ње аси­стен­та.
 
ОП­ШТИ УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА:
 
  • да је кан­ди­дат про­фе­си­о­нал­ни при­пад­ник Вој­ске Ср­би­је.
 
ПО­СЕБ­НИ УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА: 
 
  1. да је кан­ди­дат за­вр­шио од­го­ва­ра­ју­ћу здрав­стве­ну спе­ци­ја­li­за­ци­ју.
  2. да је кан­ди­дат упи­сао док­тор­ске ака­дем­ске сту­ди­је иli му је као ма­ги­стру на­у­ка одо­бре­на те­ма за из­ра­ду док­тор­ске ди­сер­та­ци­је;
  3. да је кан­ди­дат сту­ди­је за­вр­шио са про­сеч­ном оце­ном нај­ма­ње осам (8);
  4. да кан­ди­дат има нај­ма­ње један рад ин еx­тен­со, као пр­ви ау­тор у ча­со­пи­су са ре­цен­зи­јом.
 
ДО­КУ­МЕН­ТА­ЦИ­ЈА КО­ЈА СЕ ПОД­НО­СИ УЗ ПРИ­ЈА­ВУ НА КОН­КУРС
 
Уз при­ја­ву на кон­курс кан­ди­да­ти тре­ба да при­ло­же:
 
  1. би­о­граф­ске по­дат­ке и до­ка­зе о ис­пу­ње­но­сти усло­ва кон­кур­са;
  2. би­бli­о­гра­фи­ју об­ја­вље­них на­уч­них и струч­них ра­до­ва са ко­пи­ја­ма при­ме­ра­ка на­уч­них ра­до­ва и дру­гих пу­бli­ка­ци­ја.
 
НА­ЧИН КОН­КУ­РИ­СА­ЊА
 
При­ја­ве на кон­курс за из­бор у зва­ње са­рад­ни­ка под­но­се се на адре­су Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та Вој­но­ме­ди­цин­ске ака­де­ми­је Уни­вер­зи­те­та об­ра­не Цр­но­трав­ска 17, Бе­о­град (пре­ко шал­те­ра де­ло­вод­ства), са на­зна­ком „кон­курс за из­бор у зва­ње са­рад­ни­ка”. У при­ја­ви оба­ве­зно на­ве­сти адре­су и те­ле­фон, ужу на­уч­ну област и зва­ње за ко­ју се при­ја­ва под­но­си.
 
Не­пот­пу­не и не­бла­го­вре­ме­но под­не­те при­ја­ве не­ће би­ти раз­ма­тра­не.
 
Кон­курс­на до­ку­мен­та­ци­ја се не­ће вра­ћа­ти кан­ди­да­ту.
 
Кон­курс је отво­рен 30 да­на ра­чу­на­ју­ћи од пр­вог на­ред­ног да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња.
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ