18.12.2018
Јавни конкурс

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
Медицински факултет Војномедицинске академије
р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
за упис незапослених здравствених радника
на специјализације за области дефицитарних грана медицине на
Универзитету одбране у Београду – Медицинском факултету Војномедицинске академије
 
 
У 2018. години незапослени здравствени радници могу конкурисати за пријем на специјализације на следећим дефицитарним гранама медицине:
 
1)      Неурохирургија – 2 кандидата;
2)      Кардиохирургија – 1 кандидат;
3)      Васкуларна хирургија – 2 кандидата;
4)      Општа хирургија – 8 кандидата;
5)      Ортопедска хирургија и трауматологија – 5 кандидата;
6)      Пластична, реконструктивна и естетска хирургија – 5 кандидата;
7)      Урологија – 4 кандидата;
8)      Анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија – 1 кандидат;
9)      Физикална медицина и рехабилитација – 3 кандидата;
10)  Нуклеарна медицина – 4 кандидата;
11)  Офталмологија – 4 кандидата;
12)  Оториноларингологија – 3 кандидата;
13)  Патологија – 3 кандидата;
14)  Радиологија – 4 кандидата;
15)  Инфектологија – 5 кандидата;
16)  Општа медицина – 5 кандидата;
17)  Епидемиологија – 2 кандидата;
18)  Трансфузијска медицина – 7 кандидата.
 
На конкурс се могу јавити кандидати који испуњавају следеће услове:
 
1)      да су држављани Републике Србије;
2)      да нису кривично осуђивани казном затвора у трајању дужем од шест месеци и да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
3)      да имају положен стручни испит;
4)      да имају решење министра о одобреној специјализацији.
 
Школарина у динарима износи:
1)      Упис специјалистичких студија - 7.800,00;
2)      Година специјалистичког стажа са двосеместралном теоријском наставом - 150.000,00;
3)      Година специјалистичког стажа - 125.000,00;
4)      Специјалистички стаж (месец дана) - 12.000,00;
5)      Специјалистички стаж (45 дана) - 13.000,00;
6)      Пријава специјалистичког испита - 4.000,00;
7)      Полагање специјалистичког испита - 26.000,00;
8)      Издавање дипломе о стеченом стручном називу специјалисте - 6.500,00;
9)      Признавање дела специјалистичког стажа у другим установама - 15.600,00;
10)  Прелазак са факултета ради наставка специјализације - 15.600,00;
11)  Испис са специјалистичких студија - 3.900,00;
12)  Преписи програма специјализације (после положеног специјалистичког испита) - 8.500,00;
13)  Преписи по посебним захтевима (индекс, записник са полагања испита, програм двосеместралне наставе) - 8.000,00.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Конкурс је отворен од 18. до 31. децембра 2018. године.
 
Кандидати пријаве подносе препорученом поштом или преко деловодства Медицинског факултета Војномедицинске академије, Црнотравска 17, Београд, радним данима у времену од 12,00 до 14,00 часова. 
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу следећа документа:
-        уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
-        оверену копију извода из матичне књиге рођених (не старију од шест месеци);
-       уверење од надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
-       уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању дужем од шест месеци (не старије од шест месеци);
-       оверену копију дипломе или оверену копију уверења о завршеном школовању на основним студијама у којој је уписана просечна оцена (уколико није уписана, висина просечне оцене доказује се потврдом коју издаје високошколска установа);
-       уверење о положеном стручном испиту;
-       решење Министарства здравља Републике Србије о одобрењу специјализацији.
 
Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве неће се узимати у разматрање.
Специјализација почиње даном уписа на  Медицински факултет Војномедицинске академије, а завршава се по савладаним вештинама утврђеним планом и програмом специјализација и положеним испитима утврђеним планом и програмом специјализација.
Све остале информације о детаљима који се односе на конкурс могу се добити на телефон 011/3608-134, радним данима у времену од 12,00 до 14,00 часова.
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ