16.10.2019
Јавни конкурс за упис незапослених здравствених радника на специјализације

 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ

Медицински факултет Војномедицинске академије

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за упис незапослених здравствених радника

на специјализације за области дефицитарних грана медицине на

Универзитету одбране у Београду – Медицинском факултету Војномедицинске академије

Незапослени здравствени радници могу конкурисати за пријем на специјализације на следећим дефицитарним гранама медицине:

1)      2 кандидата на Неурохирургију;

2)      2 кандидат на Кардиохирургију;

3)      3 кандидата на Васкуларну хирургију;

4)      3 кандидата на Општу хирургију;

5)      2 кандидата на Грудну хирургију

6)      3 кандидата на Ортопедску хирургију са трауматологијом;

7)      4 кандидата на Пластичну, реконструктивну и естетску хирургију;

8)      3 кандидата на Урологију;

9)      6 кандидата на Анестезиологију, реаниматологију и интензивну терапију;

10)  4 кандидат на Дерматовенерологију;

11)  5 кандидата на Физикалну медицину и рехабилитацију;

12)  3 кандидата на Офталмологију;

13)  3 кандидата на Оториноларингологију;

14)  3 кандидата на Психијатрију;

15)  1 кандидат на Патологију;

16)  5 кандидата на Радиологију;

17)  5 кандидата на Инфектологију;

18)  3 кандидата на Општу медицину;

19)  3 кандидата на Трансфузијску медицину;

20)  3 кандидата на Имунологију.

На конкурс се могу јавити кандидати који испуњавају следеће услове:

1)      да су држављани Републике Србије;

2)      да нису кривично осуђивани казном затвора у трајању дужем од шест месеци и да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;

3)      да имају положен стручни испит;

4)      да имају решење министра здравља о одобреној специјализацији.

Школарина у динарима износи:

1)      Упис специјалистичких студија - 7.800,00;

2)      Година специјалистичког стажа са двосеместралном теоријском наставом - 150.000,00;

3)      Година специјалистичког стажа - 125.000,00;

4)      Специјалистички стаж (месец дана) - 12.000,00;

5)      Специјалистички стаж (45 дана) - 13.000,00;

6)      Пријава специјалистичког испита - 4.000,00;

7)      Полагање специјалистичког испита - 26.000,00;

8)      Издавање дипломе о стеченом стручном називу специјалисте - 6.500,00;

9)      Признавање дела специјалистичког стажа у другим установама - 15.600,00;

10)  Прелазак са факултета ради наставка специјализације - 15.600,00;

11)  Испис са специјалистичких студија - 3.900,00;

12)  Преписи програма специјализације (после положеног специјалистичког испита) - 8.500,00;

13)  Преписи по посебним захтевима (индекс, записник са полагања испита, програм двосеместралне наставе) - 8.000,00.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Конкурс је отворен од 16. до 31. октобра 2019. године.

Кандидати пријаве подносе препорученом поштом или преко деловодства Медицинског факултета Војномедицинске академије, Црнотравска 17, Београд, радним данима у времену од 12,00 до 14,00 часова. 

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу следећа документа:

-        уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);

-        оверену копију извода из матичне књиге рођених (не старију од шест месеци);

-       уверење од надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);

-       уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању дужем од шест месеци (не старије од шест месеци);

-       оверену копију дипломе или оверену копију уверења о завршеном школовању на основним студијама у којој је уписана просечна оцена (уколико није уписана, висина просечне оцене доказује се потврдом коју издаје високошколска установа);

-       уверење о положеном стручном испиту;

-       лекарско уверење да је кандидат способан за студије медицине - не старије од шест месеци (уверење се издаје у сваком дому здравља или у Студентској поликлиници Крунска 57, Београд);

-       решење Министарства здравља Републике Србије о одобрењу специјализацији.

Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве неће се узимати у разматрање.

Специјализација почиње даном уписа на  Медицински факултет Војномедицинске академије, а завршава се по савладаним вештинама утврђеним планом и програмом специјализација и положеним испитима утврђеним планом и програмом специјализација.

Све остале информације о детаљима који се односе на конкурс могу се добити на телефон 011/3609-038, радним данима у времену од 12,00 до 14,00 часова.

ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ