07.09.2020
Јавни конкурс за упис на специјализације

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
Медицински факултет Војномедицинске академије
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за упис незапослених здравствених радника
на специјализације из дефицитарних грана медицине на
Универзитету одбране у Београду – Медицинскм факултету Војномедицинске академије
 
Незапослени здравствени радници могу конкурисати за пријем на специјализацијама у здравственој струци на следећим дефицитарним гранама медицине:
1)   Неурохирургија - 1 лице;
2)   Кардиохирургија - 2 лица;
3)   Грудна хирургија - 2 лица;
4)   Васкуларна хирургија - 2 лица;
5)   Интерна медицина - 10 лица;
6)   Општа медицина - 3 лица;
7)   МФХ - 1 лице;
8)   Општа хирургија - 5 лица;
9)   Абдоминална хирургија - 3 лица;
10)     Ортопедска хирургија и трауматологија – 1 лице;
11)     Пластична хирургија – 1 лице;
12)     Урологија - 1 лице;
13)     Анестезиологија реаниматологија и интензивна терапија - 10 лица;
14)     Дерматовенерологија – 1 лице;
15)     Физикална медицина и рехабилитација - 1 лице;
16)     Клиничка фармакологија - 1 лице;
17)    Неурологија – 1 лице;
18)     Офталмологија – 1 лице;
19)     Оториноларингологија - 3 лица;
20)     Патологија - 3 лица;
21)     Психијатрија – 1 лице;
22)     Радиологија - 2 лица;
23)     Судска медицина - 2 лица;
24)     Инфектологија – 2 лица;
25)     Епидемиологија - 3 лица;
26)     Хигијена – 1 лице;
27)     Имунологија - 2 лица;
28)     Трансфузијска медицина – 2 лица;
 
На конкурс се могу пријавити лица која испуњавају следеће услове:
1)    да су држављани Републике Србије;
2)    да нису кривично осуђивани казном затвора у трајању дужем од шест месеци;
3)    да се против њих не води кривични поступ за дела која се гоне по службеној дужности;
4)    да имају положен стручни испит;
5)    да имају решење министра здравља о одобреној специјализацији.
 
Цене школарине и додатних услуга у динарима износе:
 
1)     Упис специјалистичких студија - 7.800,00;
2)    Година специјалистичког стажа са двосеместралном наставом – 150.000,00;
3)    година специјалистичког стажа -125.000,00;
4)     специјалистички стаж (месец дана) - 12.000,00;
5)    специјалистичког стажа (45 дана) – 13.000,00;
6)    Пријава специјалистичког испита - 4.000,00;
7)    Полагање специјалистичког испита - 26.000,00;
8)    Издавање дипломе о стеченом стручном називу специјалисте - 6.500,00;
9)    Признавање дела специјалистичког стажа у другим установама - 15.600,00;
10)  Прелазак са факултета ради наставка специјализације - 15.600,00;
11)  Испис са специјалистичких студија – 3.900,00;
12) Преписи програма специјализације ( после положеног специјалистичког испита ) – 8.500,00;
13) Преписи по посебним захтевима ( индекс, записник са полагања испита, програм двосеместралне наставе ) – 8.000,00.

Начин конкурисања:

Конкурс је отворен од 07.09.2020. године до 19.10.2020. године.

Кандидати подносе пријаве препорученом пошиљком на адресу или преко деловодства Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду улица Црнотравска број 17, Београд, радним данима у периоду од 12-14 часова.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу следећа документа:
-          уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
-          извод из матичне књиге рођених или оверену копију (не старије од 6 месеци);
-          уверење надлежног суда да се против лица не води кривични поступак за дела која се гоне по службеној дужности (не старије од 6 месеци) ;
-          уверење надлежног органа МУП-а да лице није кривчно осуђивано казном затвора у трајању дужем од 6 месеци (не старије од 6 месеци);
-          оверену копију дипломе или оверену копију уверења о завршеном школовању на основним студијама у којој је уписана просечна оцена (уколико није уписана, висина просечне оцене се доказује потврдом коју издаје високошколска установа);
-          уверење о положеном стручном испиту;
-          решење Министра здравља Републике Србије о одобреној специјализацији;
-          лекарско уверење.

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве се неће узимати у разматрање.

Специјализација почиње даном уписа на Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, а завршава се по савладаним вештинама утврђеним планом и програмом специјализације и положеним испитима утврђеним планом и програмом специјализације.

Све информације које се односе на детаље конкурса могу се добити на број 011/3609-038, радним данима од 12-14 часова.
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ